ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘතිය

 • project

  රේඩියන්ස් මැනිලා බොක්ක

 • project

  මයියංග

 • project

  විශාල ඇපල් ව්‍යාපෘතිය

 • project

  පැසියෝ හයිට්ස් ව්‍යාපෘතිය -මනිලා

 • project

  ග්‍රෝවර් කුළුණ

 • project

  සම්මන්ත්‍රණ ගොඩනැගිල්ල

 • project

  මැනිලා වෛද්‍යවරුන්ගේ රෝහල - මැනිලා

 • project

  ඇල්ජීරියා ඔපෙරා හවුස්